Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja on luottamusasia, ja luottamuksesi on meille tärkeää. Verkkosivustomme turvallisen käytön takaamiseksi noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tarkkaan lakisääteisiä määräyksiä ja haluamme kertoa tavastamme kerätä ja käyttää tällaisia tietoja.

www.atex-ammattiasut.fi -sivuston käyttäjien henkilötietojen keräämisestä, käsittelemisestä ja käytöstä vastuullinen taho on ATS-ammattityökalut Oy. Olemme vastuullisena tahona tavoitettavissa alla olevassa tietosuojaselosteessa näkyvien yhteystietojen avulla ja sähköpostitse info@atex-ammattiasut.fi. Voit pyytää milloin tahansa maksutta tietoa itseäsi koskevista tiedoista, jotka olemme tallentaneet, ja oikeuksistasi oikaista, estää ja poistaa kyseisiä tietoja. Mikäli olet tilannut uutiskirjeemme ja haluat peruuttaa tilauksesi, teet sen helpoiten uutiskirjeen alareunassa olevasta Peruuta tilaus -linkistä.

Henkilötietojen käsittely

ATS-ammattityökalut  Oy noudattaa asiakkaidensa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyn liittyessään asiakkaaksi. Tutustu ATS-ammattityökalut Oy:n tietosuojaselosteeseen seuraavassa kappaleessa.

EVÄSTEET

Atex Workwear B2B -verkkokaupassa, atex-ammattiasut.fi-sivustolla käytetään evästeitä ”cookies”. Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle verkkopalvelun välityksellä. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, eikä evästeen avulla saatua tietoa yhdistetä käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin.

Evästeiden avulla pyrimme parantamaan käyttökokemustasi. Evästeistä saatujen anonyymien tietojen avulla analysoimme ja kehitämme verkkopalvelua entistä asiakasystävällisemmäksi, ja voimme tarjota tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja. Evästeisiin tallentuu verkkosivuston käyttämiseen tai käyttäjän päätelaitteeseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, milloin ja mitä verkkokaupan osioita käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää tai miltä sivulta käyttäjä on saapunut.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestasi palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimen valmistajan ohjeista. Evästeiden poistaminen tai niiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti verkkosivuston tai sen tiettyjen toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen.

Emme ilmoita evästeiden käytöstä erikseen sivuston päälle avautuvassa pop-up -ikkunassa, koska se huonontaisi käyttökokemustasi. Voit hallita evästeitä oman selaimesi asetuksista.

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

ATS-ammattityökalut Oy (y-tunnus: 0881651-4)

Aputoiminimi Atex Workwear

Raudoittajantie 16

06450 Porvoo

Puhelin: 020 144 2020

Sähköposti: info@atex-ammattiasut.fi

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

ATS-ammattityökalut Oy:n asiakasrekisteri Tiina Toivonen

Puhelin: 020 144 2020

Sähköposti: info@atex-ammattiasut.fi

3. Rekisterin nimi

ATS-ammattityökalut Oy:n asiakasrekisteri

4. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

ATS-ammattityökalut Oy:n asiakasrekisteri yritysasiakkaille

ATS-ammattityökalut Oy:n Atex Workwear B2B-verkkokaupan asiakkaat ja rekisterinpitäjään muussa asiallisessa yhteydessä olevat henkilöt (käsittelyperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu).

5. Henkilötietojen käsittelyperuste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisteröidyllä on asiakassuhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan.

Rekisteriin merkittyjen henkilötietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä markkinoinnin kohdentaminen parhaan asiakaskokemuksen tarjoamiseksi. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, kanta-asiakasjärjestelmän ja verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, rekisterinpitäjän ja yrityksen liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään ja markkinointiin mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, etämyynti sekä markkina- ja mielipidetutkimukset. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Kohdentamisella pyritään tarjoamaan rekisteröidylle lisätietoja ja etuja niistä aiheista ja tuotteista, joista hän on asiakassuhteessaan osoittanut olevansa kiinnostunut.

6. Henkilötietoryhmät ja rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja:

Asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeelliset perustiedot kuten: etu- ja sukunimet, yhteystiedot (sähköpostiosoitteet, postiosoitteet, puhelinnumerot), syntymäaika ja ikä, sukupuoli, kieli sekä rekisterinpitäjän verkkopalvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat.

Asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeelliset kiinnostus, profiili- ja osallistumistiedot kuten: rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot sekä muut palveluun annetut tiedot ja erilaisissa kampanjoissa rekisteröidyltä kysyttyjen kysymysten vastaukset.

Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten: Atex Workwearin palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tunnistamistiedot, asiakkuuden alkamisajankohta sekä suoramarkkinointiluvat ja –kiellot, sekä sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot.

Tarjouksiin ja ostoihin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö; muu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito (mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot), viestintä ja toimenpiteet, sekä verkkokaupassa tehdyt ostot, ostopäivämäärät, ostetut tuotteet (ostettujen tuotteiden määrät ja hinnat sekä oston kokonaissumma).

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä. Rekisteröitynyt antaa itse henkilötietojaan verkkokaupassa tai lomakkeilla erilaisissa rekisterinpitäjän tapahtumissa tai kampanjoissa, taikka puhelimitse asiakaspalvelupuheluiden aikana. Rekisteröidyn yhteystietojen päivitystietoja voidaan hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

ATS-ammattityökalut Oy:n asiakasrekisteriä voidaan B2B-yritysasiakkaiden osalta täydentää myös hankkimalla yhteystietoja niitä tarjoavilta yrityksiltä, perusteena rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

8. Tietojen vastaanottajat

Tietoja vastaanottavat ja käsittelevät ATS-ammattityökalut Oy:n työntekijät, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Tapauskohtaisesti tietoja voivat käsitellä myös muut rekisterinpitäjän kanssa tehtävän sopimuksen nojalla henkilötietoja käsittelevät tahot, jos se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.  

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toimesta kulloinkin voimassa olevaa tietosuojasääntelyä noudattaen. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esim. viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan tietosuojasääntelyn vaatimuksia.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin liittyvät tietokannat on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja toimeksiannosta yhtiön työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tarkastuspyynnön käsittelyaika on normaalissa tapauksessa noin kuukausi. Tarkastuspyyntö on maksuton, mikäli pyyntö ei ole perusteeton tai kohtuuton. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle, ks. yhteystiedot yllä.

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Korjauspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Korjauspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tiedon korjaamispyynnöt osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle, ks. yhteystiedot yllä.

Henkilötiedot poistetaan kulloinkin soveltuvan lain mukaisesti silloin kun perustetta henkilötietojen käsittelylle ei enää ole. Tarpeettomien henkilötietojen tarkistus toteutetaan joka toinen vuosi. Asiakkaan tiedot voidaan poistaa, kun asiakkuus ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin oikeus henkilötietojensa poistamiseen ja henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön, ks. yhteystiedot yllä. Peruutuksen jälkeen suostumukseen perustuvien henkilötietojen käsittely lopetetaan.